Regulamin

 1. REGULACJE OGÓLNE
  1. Warunkiem korzystania z serwisu dostępnego pod adresem www.wszelkieprzepisy.pl jest zapoznanie się przez użytkownika serwisu z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn użytkownik nie może zapoznać się z treścią regulaminu powinien on skontaktować się z właścicielem serwisu, kierując wiadomość na adres kontakt@wszelkieprzepisy.pl
  2. Serwis internetowy www.wszelkieprzepisy.pl (dalej „serwis”) działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu, rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w ramach serwisu, warunki nawiązywania i rozwiązywani umów z użytkownikami serwisu, prawa autorskie do serwisu, postępowanie reklamacyjne, skutki naruszenia regulaminu lub praw autorskich właściciela serwisu.
  3. Właścicielem serwisu jest Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000384607, numer NIP: 5213510420, numer REGON: 141679420, wysokość kapitału zakładowego: 4.961.118,50 zł (opłacony w całości), zwana w dalszej części Fachowcy.pl. Fachowcy.pl jest także administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkowników w ramach serwisu, o ile takie dane są zbierane w ramach serwisu i są udostępniane przez użytkownika.
  4. W ramach serwisu działają, udostępniane we własnym imieniu przez Fachowcy.pl, usługi w domenie internetowej wszelkieprzepisy.pl i jej subdomenach.
  5. Użytkownicy mogą mieć możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośrednictwem serwisu poprzez odpowiednie połączenia odsyłające do stron internetowych podmiotów trzecich. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajdują regulaminy lub inne dokumenty o podobnym charakterze określone przez podmioty trzecie, a Fachowcy.pl nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy użytkownikiem a podmiotem trzecim, ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz użytkownika przez podmiot trzeci.
  6. Użytkownikiem jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu lub usług dostępnych w jego ramach.
  7. Partnerem jest każdy podmiot współpracujący z Fachowcy.pl na podstawie odrębnej umowy.
  8. Usługami świadczonymi przez Fachowcy.pl w ramach serwisu, drogą elektroniczną, na rzecz użytkowników są usługi umożliwiające w szczególności:
   1. zapoznawanie się z treściami przygotowanymi i zamieszczonymi w ramach serwisu przez Fachowcy.pl lub Partnerów w każdym miejscu i w każdym czasie wybranym przez użytkownika,
   2. korzystanie z dostępnej w ramach serwisu infrastruktury informatycznej, w szczególności poprzez zamieszczanie przez użytkowników materiałów w celu ich prezentowania w serwisie, w ramach stworzonego przez użytkownika w ramach serwisu bloga pod domeną www.___.wszelkieprzepisy.pl,
   3. dokonywanie operacji handlowych z wykorzystaniem sieci Internet,
   4. korzystanie z innych zasobów sieci Internet,
   5. korzystanie z serwisów społecznościowcyh, które umożliwiają zaprezentowanie użytkownika lub nawiązanie z nim kontaktu.
  9. Materiałami zamieszczanymi w ramach serwisu są w szczególności teksty, grafiki, wykresy, zdjęcia, materiały audio i video itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskim i prawach pokrewnych.
  10. Do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach serwisu między użytkownikiem a Fachowcy.pl dochodzi w momencie wprowadzenia do wyszukiwarki internetowej użytkownika odpowiedniego adresu URL strony internetowej, która dostępna jest w ramach serwisu. Rozwiązanie umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje z chwilą wyłączenia przez użytkownika strony internetowej dostępnej w ramach serwisu.
 2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Serwis oraz materiały, które znajdują się w jego ramach, w tym zwłaszcza utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 j.t. z późn. zm.).
  2. Prawa do utworów, znaków towarowych lub baz danych zamieszczonych w serwisie przysługują Fachowcy.pl lub podmiotom trzecim. Jeżeli ww. prawa przysługują podmiotom trzecim, to Fachowcy.pl prezentuje w serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie odpowiednich umów zawartych z tymi podmiotami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, ewentualnie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisów prawa.
  3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w serwisie użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw ani też nie uzyskuje licencji do utworów lub baz danych.
  4. Bez uprzedniej zgody Fachowcy.pl użytkownik może korzystać z serwisu oraz utworów i baz danych w nim zawartych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
  5. Niedopuszczalne jest w szczególności następujące zachowanie użytkowników:
   1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet serwisu lub jego części, a także utworów zamieszczonych w ramach serwisu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa,
   2. pobieranie zawartości baz danych umieszczonych w ramach serwisu i ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do ilości lub jakości - części.
  6. Zamieszczając materiały w ramach serwisu lub jego części użytkownik oświadcza, że są one wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, a także roszczeń osób trzecich, oraz że użytkownik posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że zamieszczone materiały nie naruszają majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz praw do wykorzystania wizerunku, a materiały przez niego zamieszczane w ramach serwisu mogą być udostępniane w serwisie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że treść i forma materiałów, które zamieszcza nie naruszają obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
  1. Fachowcy.pl upoważnia użytkownika do korzystania z serwisu wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, normami obyczajowymi i postanowieniami regulaminu. W szczególności użytkownik nie może zamieszczać w ramach serwisu treści promujących lub popierających radykalne postawy społeczne, treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, treści pornograficznych, treści bezprawnych, treści o charakterze reklamowym, promocyjnym lub komercyjnym.
  2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały zamieszczane przez siebie w ramach serwisu, w szczególności za naruszanie poprzez ich zamieszczanie praw osobistych osób trzecich oraz praw autorskich tych osób lub Fachowcy.pl.
  3. Fachowcy.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. skutki korzystania przez użytkowników z serwisu,
   2. materiały zamieszczane w serwisie przez użytkowników, w tym za komentarze publikowane przez użytkowników,
   3. szkody spowodowane niezależnym lub niezawinionym błędnym działaniem serwisu, w szczególności jeżeli szkody spowodowane są przyczynami niezależnymi od Fachowcy.pl, o charakterze siły wyższej,
   4. korzystanie przez użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu lub z przepisami prawa,
   5. szkody wynikające z zagrożeń osób korzystających z sieci Internet wynikających z tego korzystania, w szczególności spowodowane włamaniami do systemu użytkownika, przejęciem haseł użytkownika, zainfekowaniem urządzenia użytkownika wirusami.
  4. Odpowiedzialność Fachowcy.pl ograniczona jest do normalnych następstw, przewidzianych w chwili zawarcia umowy między Fachowcy.pl a użytkownikiem. Fachowcy.pl nie ponosi odpowiedzialności utracone przez użytkownika korzyści.
  5. Do prawidłowego korzystania z serwisu koniecznym jest używanie przez użytkownika na jego urządzeniu mającym dostęp do sieci Internet aktualnej przeglądarki internetowej.
 4. DANE OSOBOWE
  1. W przypadku korzystania z niektórych usług w ramach serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz podać takie dane, przy czym podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych może być niezbędne do świadczenia przez Fachowcy.pl konkretnej usługi w ramach serwisu. Przetwarzanie przez Fachowcy.pl danych osobowych użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
  2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 51, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
  3. Fachowcy.pl przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów bądź usług lub produktów i usług podmiotów powiązanych z Fachowcy.pl, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie do Fachowcy.pl na adres Fachowcy.pl Ventures S.A., ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa lub wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@wszelkieprzepisy.pl, W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.
 5. PLIKI COOKIES
  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies,
   2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu,
   3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
  4. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Fachowcy.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika z polityką prywatności i plików cookies ustaloną w ramach tych stron internetowych.
  5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fachowcy.pl.
  6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  7. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników,
   4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
  8. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  9. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. W zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem serwisu użytkownik może złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną, na adres: kontakt@wszelkieprzepisy.pl lub listownie na adres: Fachowcy.pl Ventures S.A., ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, a odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do użytkownika na adres podany w reklamacji.
  3. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania przez Fachowcy.pl od użytkownika pozyskania dodatkowych wyjaśnień. Czas, w którym użytkownik udziela wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje każdorazowe wydłużenie okresu rozpatrywania reklamacji.
 7. REGULACJE KOŃCOWE
  1. Regulamin może zostać przez Fachowcy.pl zmieniony w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco, a ujednolicona wersja regulaminu zostanie umieszczona w ramach serwisu wraz z informacją o dokonaniu zmian.
  2. Jeżeli, po wprowadzeniu zmian, użytkownik korzysta z serwisu, oznacza to, że akceptuje wprowadzone zmiany.
  3. W razie braku akceptacji zmian przez użytkownika, użytkownik powinien wstrzymać się od korzystania z serwisu.
  4. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w dniu publikacji ujednoliconej wersji regulaminu w ramach serwisu.
  5. Fachowcy.pl zastrzega sobie możliwość, w każdym czasie, zaprzestania wykonywania konkretnych usług w ramach serwisu lub zmiany sposobu ich wykonywania, a także świadczenia w ramach serwisu nowych usług. Fachowcy.pl będzie uprawniony do poinformowania użytkowników o ww. zmianach, w szczególności poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w ramach serwisu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres użytkownika.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie.

Polecamy nasze przepisy